4 UK Jobs Home
  
Civil Engineering jobs and companies
 
     Keywords  

JobSeeker
Email Address
Password
 
Register for our free jobmail alerts

 Featured UK Jobs
 No Featured Job Posted
Advertise Here Now
 Featured UK Companies
Employers Details
View the Recruiters Directory
uk jobs, jobs in the UK, uk vacancies, uk recruitment, job search, finance, accountancy, sales, construction, engineering, care uk jobs, jobs in the UK, uk vacancies, uk recruitment, job search, finance, accountancy, sales, construction, engineering, care
Job Details
   
Company Swyddle
Job Title: Market Research Interviewers (Welsh Speakers) | Ymchwilwyr i'r Farchnad
Job Category: Customer Service
Job Description:
*The ability to speak and write fluent Welsh is essential for this role, please scroll down for English* Swydd: Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad Lleoliad: Cymru gyfan Cytundeb: Achlysurol Cyflog: £9 yr awr + tâl gwyliau a threuliau Wedi ystyried gweithio ym maes ymchwil y farchnad? Mae Beaufort Research, cwmni ymchwil i'r farchnad a chymdeithasol blaenllaw Cymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru. Byddwch yn gweithio ar ystod eang o arolygon diddorol ac amrywiol ar gyfer cleientiaid megis cyrff llywodraethol, sefydliadau cyhoeddus a busnesau mawr, yn cael gwybod beth yw barn y cyhoedd am wahanol bynciau er mwyn helpu'r cleientiaid hyn i ddatblygu polisïau neu gynnyrch, asesu effeithiolrwydd eu dulliau hysbysebu a chyfathrebu a mesur bodlonrwydd cwsmer. Rhoddir y gwaith ar sail aseiniad felly mae'r oriau'n hyblyg ac mae modd teilwra'r gwaith o amgylch ymrwymiadau eraill, ar yr amod y caiff ei gwblhau erbyn y terfyn amser. Bydd y swydd yn cynnwys cynnal cyfweliadau o ddrws i ddrws, ar y stryd ac mewn safleoedd neu leoliadau penodol. Nid yw'n ymwneud â gwerthu o gwbl : mae Beaufort yn aelod o Gymdeithas Ymchwil y Farchnad a bydd yr holl waith yn cael ei wneud yn gwbl unol â Chod Ymddygiad moesegol MRS. Rhoddir hyfforddiant llawn os nad oes gennych brofiad blaenorol ond rhaid meddu sgiliau cyfathrebu da, bod â defnydd o gerbyd a mwynhau cyfarfod pobl. Cyflog cystadleuol ac oriau hyblyg. Ceisiadau Am fanylion pellach ar sut i geisio a mynediad at ffurflen gais, ewch i dudalennau swyddi gwefan Swyddle. ----------------------------------------------------------- Job Title: Market Research Interviewers Location: All of Wales Contract: Occasional Salary: £9 phr + holiday pay and expenses Considered working in market research? Beaufort Research, Wales' leading social and marketing research company, is seeking Welsh speakers to train as face to face market research interviewers in all areas of Wales. You will be working on a wide range of interesting and varied surveys for clients such as government bodies, public organisations and large businesses, finding out the public's views on different topics to help these clients develop policies or products, assess the effectiveness of their advertising and communications and measure customer satisfaction. Work is issued on an assignment basis so the hours are flexible and work can be fitted around other commitments, provided it is completed by the deadline. The job will involve door-to-door interviewing, on street interviewing and interviewing at particular sites or locations. There is absolutely no selling involved : Beaufort is a member of the Market Research Society and all work is carried out strictly in accordance with the MRS ethical Code of Conduct. Full training will be given if no previous experience but must have good communication skills, the use of a car and enjoy meeting people. Competitive pay and flexible hours. Applications For details on the application process and to access application forms, please visit the jobs pages on Swyddle's website.

Skills:
Employment type:
Salary/Hourly Rate: From: 9 To: 9
Min. Qualifications:
Min. Experience (Years): Unspecified
Job Location: All Wales - Wales
Post Date: 05 Jan 2018
 
This job advert is maintained in a searchable database. It may have been modified or even deleted since originally posted.
 
 
If the job has expired you will be notified that the page is no longer available.
You should contact the following company directly:
 

UK Jobs
4 UK Jobs
[ Home ]   [ About Us ]   [ Contact Us ]   [ Terms & Conditions ]   [ Privacy Policy ]   [ FAQ ]   [ Clients ]   [ Quick Job Links ]  [ Site Map ]
Copyright © UK Civil Engineering Limited
Registered Company No. 03899882
Our Network of Job Boards
4 Accountancy Jobs  4 Construction Jobs  4 Defence Jobs  4 Executive Jobs  4 Finance Jobs  4 Government Jobs  4 Graduate Jobs  4 Healthcare Jobs  4 HR Jobs 
4 IT Jobs  4 Legal Jobs  4 Leisure Jobs  4 Marketing Jobs  4 Medical Jobs  4 Nursing Jobs  4 Rail Jobs  4 Recruitment Jobs  4 Sales Jobs  4 Science Jobs 
4 Secretarial Jobs  4 Teaching Jobs  4 UK Jobs  4 USA Jobs  4 Engineers  UK Civil Engineering 
Post UK Jobs For Free